Telefon: 6531 1485​

sprotoften@ab-sprotoften.dk​

             Konto 5393 - 0000363965

 

I AB-Sprotoften har beboerne direkte indflydelse på de beslutninger der berører og danner rammen
om din bolig.

Herunder er beskrevet hvordan organisationen er opbygget for AB-Sprotoften.

Beboerne

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende
afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Beboerne vælger på afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse (frivilligt), der skal varetage afdelingens interesser.
På afdelingsmødet træffes afgørende beslutninger for alle afdelingens forhold. Det er dog boligorganisationens bestyrelse (organisationsbestyrelsen), der har det overordnede ansvar for afdelingen.

Afdelingsmødet holdes i forbindelse med vedtagelse af afdelingens budget for det kommende år - senest tre måneder før regnskabsåret starter af hensyn til varsling af lejeforhøjelse for det kommende kalenderår.
Her tages alle beslutninger om afdelingens økonomi, mindre og større projekter og øvrige forhold, fx husorden.

Formålet med en husorden er at have nogle regler, der er med til at støtte det gode naboskab.
Det handler om at tilgodese både den enkelte beboers og fællesskabets rettigheder.

På mødet fremlægger afdelingen sidste års regnskab og vedtager samtidig et budgetforslag.
Afdelingsmødet giver således også mulighed for at få et overblik over udviklingen i din afdeling.

økonomiafdelingen, værkstedsafdelingen og udlejningsafdelingen.​

Afdelingsbestyrelsen

På afdelingsmødet vælger lejerne en afdelingsbestyrelse der har kompetence til, på beboernes vegne, at arbejde på at gøre deres indflydelse gældende i egen afdeling. Afdelingsbestyrelsen består alene af lejere i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen er bindeleddet mellem beboerne og administrationen.

 Afdelingsbestyrelsen kan ikke indgå juridisk bindende aftaler med leverandører, disse aftaler kan kun indgås af organisationsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen kan dog altid komme med forslag til organisationsbestyrelsen - som så herefter tager beslutning herom.

Afdelingsbestyrelsen godkender afdelingens budget (herunder godkendes vedligeholdelses- og fornyelsesarbejderne) og årsregnskab, inden det endeligt godkendes af organisationsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen (hvis denne er valgt) eller afdelingsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet (formandsmøde).

Se evt. pjecen fra BL om "ny i afdelingsbestyrelsen"


Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af beboervalgte repræsentanter fra hver afdeling.
Repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsen som på vegne af beboerne varetager deres interesser.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Medlemmer bliver valgt for højst 2 år ad gangen. Genvalg kan dog finde sted.
Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
Bestyrelsen har ligeledes det overordnede juridiske og økonomiske ansvar. Dette betyder at boligorganisationen skal ledes på en forsvarlig måde dvs., at driften foregår efter rationelle adminstrationsmetoder, og at forvaltningsudgifterne holdes på det lavest mulige niveau.
Bestyrelsen er ansvarlig for budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejning.
Organisationsbestyrelsen står også for ansættelsen af en forretningsfører.

Forretningsfører

En forretningførers opgaver består af den daglige ledelse på vegne af organisationsbestyrelsen.

Forretníngsføren leder administrationen, der levere ydelser til hele organisationen. Administrationen består af​ økonomiafdelingen, værkstedsafdelingen og udlejningsafdelingen.

AB-Sprotoften

AB-Sprotoften

Konto 5393 - 0000363965

​CVR: 62047518

 

Ring til os!

​ Adresse

Sprotoften 34

 5800 Nyborg